Jogi tudnivalók

A http://mhrfweb.makett.org webhely oldalain (“Oldal”) található grafikai megoldások Berhidi Ádám (“Üzemeltető”) szellemi tulajdonát képezik.

Az Oldalon található fotók és cikkek (“Anyag(ok)”) tulajdonjoga az egyes galériáknál/cikkeknél feltüntetett szerzőket illeti meg (“Szerzők”).

Amennyiben az közvetlen és/vagy közvetett haszonszerzést nem szolgál, a szabad felhasználás esetein túlmenően (1999. évi LXXVI. Törv. a szerzői jogról, 34. § – 41. §) az Oldalon található Anyagok a Szerző(k) engedélye nélkül – a forrás és a Szerző(k) nevének feltüntetésével – szabadon felhasználhatóak. Minden egyéb esetben a Szerző(k) kifejezett írásbeli engedélye szükséges.

Az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a beküldött Anyagokhoz fűződő szerzői jogokat tisztázza, azonban nem vállal felelősséget arra vonatkozólag, hogy a szerzői jogokkal nem rendelkező személyek olyan Anyagokat juttatnak el az Üzemeltetőhöz, melyeket sajátjukként tüntetnek fel.

Azok a személyek, akik kifejezett vagy hallgatólagos megjelentetési céllal az Üzemeltető részére Anyagokat juttatnak el, azok elküldésével elismerik, hogy:

a.) az Anyagok az Oldalon történő nyilvánosságra hozatalát engedélyezik;

b.) az Anyagok az Oldalon történő nyilvánosságra hozataláért díjazást nem igényelnek;

c.) az Anyagok az Oldalon történő nyilvánosságra hozatalakor szerzőként feltüntetésre kerülnek;

d.) az Anyagok saját maguk készítették, vagy rendelkeznek az azokhoz fűződő szerzői jogokkal.

A Szerző(k) bármikor kérheti(k) megjelentetett Anyaga(ik) törlését az Oldalról, mely kérésnek az Üzemeltető lehetőségeihez mérten a lehető leghamarabb eleget tesz.

Az Anyagok megjelentetésekor az Üzemeltető csak közvetítő szerepet játszik, tulajdonosi jog nem száll át rá.

Az Üzemeltető biztosítja, hogy a regisztráció során és egyéb módon tudomására jutó személyes adatok kezelésekor a lehető legkörültekintőbben jár el, azokat harmadik félnek nem adja ki, védelmük érdekében minden tőle elvárhatót megtesz.

1999. évi LXXVI. törvény a szerzõi jogról (részletek):

“1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen ( a felsorolás csupán példálózó és nem kimerítő jellegű):

i) a fotóművészeti alkotás

(3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.

A név feltüntetése
12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen – a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően – szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. A szerző a neve feltüntetéséhez való jogot a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja.
(2) Az át – vagy feldolgozáson, illetve a fordításon az alapul szolgáló mű szerzőjének nevét is fel kell tüntetni.

34. § (1) A mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.

(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű, film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló mű, továbbá képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést meghaladja.

(3) A (2) bekezdésben említett átvevő mű nem üzletszerű többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a szerző engedélye, ha az ilyen átvevő művet az irányadó jogszabályoknak megfelelően tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik.

(4) A mű iskolai oktatási célra iskolai foglalkozás keretében átdolgozható. Az átdolgozott mű felhasználásához az eredeti mű szerzőjének engedélye is szükséges.

35. § (1) Természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisra, valamint a mű nyilvános előadásának kép- vagy hanghordozóra való rögzítésére. Kotta reprográfiával [21. § (1) bek.] magáncélra és a (4) bekezdés b)-d) pontjában szabályozott esetekben sem többszörözhető.”